ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО виж тук...


АНЕКС КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
(приет на Педагогически съвет с протокол № 5/14.02.2017г.)
виж тук...


Годишен план на дейността на училището за учебната 2018/2019 г.  виж тук...

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив
виж тук...

Мерки за повишааване на качеството на образованието в СУ "Св. св. Кирил и Методий" за учебната 2018/ 2019г. виж тук...


Годишен училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността виж тук...


Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи виж тук...


ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОС виж тук...


МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ виж тук...

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
виж тук...

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на  стипендия от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, след завършено основно образование. Виж тук...

Приложения:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 3а
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6


Заповед № РД09-1871/18.12.2015г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и приложенията към него. виж тук... 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ виж тук...    виж тук...    виж тук...

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ 
виж тук...

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА СЛУЧАИТЕ НА ТОРМОЗ  виж тук...


ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ виж тук...


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА виж тук...


ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ виж тук...

Междуинституционалeн план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Приложение 4
Приложение 5


Доклад за самооценяване и качество на професионалното образование за учебната 2014/2015 година виж тук...


План за подобряване и развитие на обучението по математика от IX до XII клас
виж тук...

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА виж тук...


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА  виж тук...

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2018г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив