ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО виж тук...


АНЕКС КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
(приет на Педагогически съвет с протокол № 5/14.02.2017г.)
виж тук...


Годишен план на дейността на училището за учебната 2017/2018 г.  виж тук...

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив
виж тук...

Годишен училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността виж тук...


Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи виж тук...


ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОС виж тук...


МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ виж тук...

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ виж тук...

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
виж тук...

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на  стипендия от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, след завършено основно образование. Виж тук...

Приложения:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 3а
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6


Заповед № РД09-1871/18.12.2015г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и приложенията към него. виж тук... 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ виж тук...    виж тук...    виж тук...

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ 
виж тук...

ЕДИННИ ПРАВИЛА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА СЛУЧАИТЕ НА ТОРМОЗ  виж тук...


ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ виж тук...


ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА виж тук...


ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ виж тук...

Междуинституционалeн план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Приложение 4
Приложение 5


Доклад за самооценяване и качество на професионалното образование за учебната 2014/2015 година виж тук...


План за подобряване и развитие на обучението по математика от IX до XII клас
виж тук...

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 ДО 31.12.2018 ГОДИНА виж тук...


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА  виж тук...

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2018г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив